Podmínky pronájmu atrakcí

Všeobecné podmínky pronájmu: www.atrakcekpronajmu.cz

  1. Všeobecné podmínky pronájmu upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami. 

  Smluvními stranami jsou pronajímatel (www.atrakcekpronajmu.cz) a nájemce - zákazník.

  2. Chce-li si nájemce pronajmout některou z nabízených atrakcí, kontaktuje pronajímatele přes poptávkový formulář, který je na stránkách: www.atrakcekpronajmu.cz/kontaktPronajímatel na základě poptávkového formuláře a dle vyplněných údajů potřebných k vypočítání ceny pronájmu odešle cenovou nabídku a informaci, zda je poptávaný termín volný.

  3. Po obdržení takto zaslané cenové nabídky a v případě akceptace cenové nabídky a zájmu o pronájem atrakce/atrakcí, zákazník vyplní závazný objednávkový formulář na stránkách: www.atrakcekpronajmu.cz/kontakt a v případě potvrzení volného termínu ze strany pronajímatele vzniká rezervace objednávky.

  4. Platba za pronájem atrakce/atrakcí je možná dvěma způsoby: předem na náš účet vedený u společnosti Air bank: 1825717019/3030 ( informace k platbě zašleme po potvrzení objednávky ), případně v hotovosti na místě v den konání akce.

  V případě zrušení akce nájemcem jsou storno poplatky následující:

 • při zrušení akce déle jak 14 dní před konáním - storno poplatek 30%

 • při zrušení akce 14 - 2 dny před konáním - storno poplatek 50%

 • při zrušení akce 1 den před nebo v den konání je smluvní pokuta 100%

  V případě zrušení akce nájemcem z důvodu nepříznivého počasí a informování pronajímatele nejméně 5 dní před akcí je možnost domluvení náhradního termínu pronájmu atrakce/atrakcí.

  5. Pronajímatel si určuje čas příjezdu na danou akci tak, aby vyhověl podmínkám nájemce a zajistí příjezd a obsluhu tak, aby byla akce zahájena včas, atrakce byly na svém místě a obsluhovány vyškolenou obsluhou.

  6. Nájemce je povinen zajistit pronajímateli možnost příjezdu na místo určení včas před zahájením akce a možnost odjezdu po ukončení akce a demontáže atrakcí. Současně pronajímatel neodpovídá za opoždění začátku pronájmu, pokud mu nebude umožněn včasný vjezd na místo určení nájemcem, či nebude řádně zajištěn přípoj elektrické energie podle technického požadavku objednaných atrakcí.

  7. Nájemce je povinen zajistit v době přípravy umístění pronájmu atrakce/atrakcí, kontaktní osobu, která specifikuje umístění a provoz tak, aby nedošlo ke zpoždění v provozu pronájmu. Pokud takto neučiní, není pronajímatel za toto zpoždění odpovědný.

  8. Nájemce bere na vědomí, že obsluha smí vyloučit z využití atrakce: osobu která nesplňuje podmínky pro využití atrakce ( tj.: věkové nebo váhové omezení dané atrakce ) nebo osobu, která se nebude řídit instrukcemi obsluhy atrakce a ohrožuje tím své zdraví, či zdraví ostatních. Pokud takovým osobám obsluha nepovolí vstup na atrakci, koná tak v rámci bezpečnosti a toto není důvodem k reklamaci nájemce, z důvodu neumožnění užívání předmětu nájmu atrakce.

  9. Každá atrakce vyžaduje konkrétní technické požadavky - prostor, přívod elektrické energie, terén. Konkrétní požadavky k jednotlivým atrakcím jsou uvedeny na stránkách:  www.atrakcekpronajmu.cz/detske-atrakce-k-pronajmu, kde u každé atrakce je v pravé části textu uvedeno, co vyžaduje. V případě nejasností pronajímatel upřesní, co je u dané atrakce třeba. Často se jedná o pevný, rovný povrch a potřebný přívod elektrické energie v dosahu atrakce. Tedy pronajímatel se zavazuje k uskutečnění pronájmu za výše uvedených podmínek za předpokladu, že nájemce zajistí technické požadavky, které každá atrakce pro provoz vyžaduje a pronajímatel má možnost příjezdu až na místo konání akce.

  10. Pronajímatel požaduje možnost příjezdu potřebným počtem motorových vozidel pro převoz atrakcí až na místo konání. V případě, že toto umožněno není, je třeba aby na tuto skutečnost nájemce upozornil a dojednal s pronajímatelem podmínky, za jakých se montáž atrakcí uskuteční.

  11. V případě pronájmu více atrakcí požaduje pronajímatel, aby pronajímané atrakce byly v maximální vzdálenosti 15 metrů od sebe. Mělo-li by být jinak, je nutná dohoda s pronajímatelem předem. Toto opatření je uvedeno z důvodu technického zabezpečení akce.

  12. Nájemce v objednávce specifikuje místo konání akce, toto místo zajišťuje sám nájemce a v případě, že majitelem je třetí osoba, je nájemce povinen zajistit možnost umístění pronajatých věcí na toto místo. Pronajímatel nehradí výdaje za využití majetku třetí osoby v žádném případě.

  13. Veškeré atrakce jsou provozovány s obsluhou, pronajímatel zajišťuje dopravu, montáž i demontáž atrakcí.

  14. Cenu za pronájem si pronajímatel a nájemce dohodnou na základě objednávky. Celková cena pronájmu se skládá z ceny pronájmu, ceny dopravy, obsluhy, pojištění a volného vstupu na atrakce po dobu pronájmu.

  15. Objednávkou nájemce souhlasí s těmito všeobecnými podmínky pronájmu.